Půjčovna trekových bruslí
Trekové brusle od LENE


Provozuje Škola kolečkového bruslení LENE

 
  1. Zboží se půjčuje na základě předložení občanského průkazu + vratné zálohy nebo proti složení vratné zálohy ve výši pořizovací ceny zboží. Vedoucí půjčovny může odmítnout půjčit zboží i bez udání důvodu.
  2. Zboží se půjčuje na dobu dohodnutou s vypůjčovatelem. Pracovník půjčovny může u velmi žádaných druhů nebo podle potřeby půjčovny omezit výpůjční dobu vypůjčovatelem požadovanou.
  3. Při převzetí v půjčovně je vypůjčovatel povinen se přesvědčit o stavu půjčovaného zboží.
  4. Vypůjčovatel bere na vědomí, že: Je oprávněn užívat vypůjčené zboží řádně a v souladu s účelem, jemuž slouží. Je povinen chránit je před poškozením, ztrátou nebo zničením, především nesmí zboží užívat při dešti nebo na mokrém povrchu (zvláště louže apod.). Nesmí zboží přenechat k užívání jinému.
  5. Půjčovné je splatné ihned při zapůjčení zboží. Vrátí-li vypůjčovatel zboží po době dohodnuté ve smlouvě, je povinen doplatit půjčovné a až do vrácení zboží poplatek z prodlení ve výši 50% z doúčtované částky. Nevrátí-li zboží ani do tří dnů po obdržení upomínky, bude vrácení zboží vymáháno právní cestou.
  6. Půjčovné se zásadně nevrací, i když smlouva o půjčce bude dodatečně vypůjčovatelem zrušena nebo půjčovní doba nebude zcela využita.
  7. Vypůjčovatel ručí za půjčené zboží a za jeho stav. Za opotřebení způsobené řádným užíváním zboží vypůjčovatel neodpovídá. Dojde-li k poškození, ztrátě nebo zničení půjčeného zboží, je vypůjčovatel povinen toto oznámit půjčovně bez zbytečného odkladu, přičemž eventuální poplatek z prodlení činí půl promile z dlužné částky za každý den. Povinnost vypůjčovatele nahradit škodu se řídí ustanovením občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu.
  8. Povinností vypůjčovatele je seznámit se s řádem půjčovny a dodržovat jej. Při používání vypůjčeného zboží se zavazuje seznámit se s návody k použití a řídit se jimi.
  9. Výpůjčním časem se rozumí od doby vypůjčení až do doby vrácení zboží.